Törpilla

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Piros karika.jpg

Ez a lap Törpilla igencsak bonyolult magánéletét taglalja, autentikus ó-ork nyelven a hitelesség megőrzése végett. Olvasása csak hivatásos törpológus és elmeorvos jelenlétében javasolt.


EGY

ami kór törpila mek fógta tör pappa lőcsét a kékesbül átment valami másba a szine neki vala mi piróssas-ba de pappa keményen rája fógot a tőrpiula recsegőssen zizegőss emlőlyire es pappa aszongya állyámeg tőrpi lla mek fógom neked ótan a lában közibe de a kilyenc törp elszalatt aszongya a zannyának mikór hazaért anya enkem mek fógdosótt a bácsi az a kék akinek a lőcse feketiss ere a z annya móngya nekije te menyé visza aszt fókd mek rendesen mer asz nem szeresse csak ugy erre viszament pappa ot állt mellyire veri e vaty más hóva kérdeszte a szemit álat törpila katogót csak és tüdeje röfögött Elnevezted a beszélgetést: Tőrpila es a lőcs. a virmes naty löcs petik ott lifeget a keziben Ákos Varga aszongya a pappa egy petit barbitót hoszál már ide nekemm mer igy nekem nem lyó ere tőrpila el sírta magát pappa eszt nem várha tód tüllem én nem fatyók ollyan lyány de biza a virmeskurvaéletbe tőrpila odamész elhozod mer aszt móndtam ere tőrpila elszütyögőt a nádasba ahógy otan szütyőgtet-lüktetget, elő bukan a Zsimbes Lőcsös Kálmánka Zsimbes lőcsös kálmánka azanyádbaszógyámekk mit keresel iten a nádba? ide jőtem mer tőr pappa aaszonta gyüjek kurelni de mek kelett fóknom a lücasét és nem volt kékess, ollan kurta fúrcsa vólt nekilye a kárlya tőr pappa kárya mekk már eszer mek eszer ives ószt üszökölje makátt be mekk engem már nem lehet mer le róhatt kurvaélet törppicúr kicsafart a susnyás allyán mékk tavaj héééjnye azannya móngya neki tőrpila a gyerekemel falytalankócc miköszben én it keresem a lovetát a sarkón? állyá ki melém a hetes melé aszt meg látyuk Kálmánka, mire faty képes egy nap allat aki gyöz mety kurelni a pappához menyünk te rühess mek mutatóm én ki a leginy aszal ki ment a sarókra a kurva ahógy ot álnak áldo gállnakk előjün a mek róntott törp picur iss a nádbul aszt móngya sirva riva Kálmánnak hát baszomalássan kálmán mennyé visza az én picsámbul te nem eszel metyünk a baktai serifhöz nem metyek én te firges előpp leszopól aszonygya picúr hát lyól van azal le szópta de hát éjjnyeazanyádat hát nem mek róntotál mégecer? azal el szalatt sirva mer tutta hógy ugyis neki van az igaza ne meg hát hogy ot állnak ezek keten a hetes melett talpigállig miniben neccesen olaszosan nem zavarlya ütet mán ahógy picur el szaléatt hát mek áll a hetes béemvé vell a telepi vadkan Nótata aszongya jöjél el velem Kálmán mek baszlak nem fizetek de lyó lesz aszt mongya ere káélmán tyhűjjj a ménkü esen belléd thá düg tá srgánynakk ürdüngnek fatya nem megyek vid el a Tőr pilát aszt mónta hát lyó azal el vite a tőr pilát kurleni a nádba Kálmán mekk ót marat és mivel ü nyert elment este a pappához és a pappa mek atta ami lyár de utánna aszongya aggyá má kálmán nekem ety kis drógot mer nem lyó ez igy


KETTŐ


aszal a dót neki ety kis króko diult bele türt a keszibe a tü papp a mek visitót vigyázámár micsinálsz mer leváglak aszt ki véresztetlek de a kálmán nem halgatót rá aszt miután belütte a pappát magát is de lyöt a zsimbes mirges tör pólyáca kérdi pappa mikór szoktál rá a drógra nem is tutam mongya neki pappa hát asz ugy tőrtént regel ki vitem a pillát a hetes mellé aszt mongya etől lyób lesz mek lyóban fel is ál ha már nem túd mer hát vólt vele is hógy berzenkedűnk enyelgűnk aszt nem ment nekkem aszt be lüte nekem és elszalatt mer lyőt a notata a béemvéel asztán gyere már be ha it vagy adók neked kavinátot meg radilyátor melé ülhec tudóm hogy fászol aszal be ment a kurafi a gómbába mer ot lakik a pappa mer ótt min denki gómbába lakik mer elment drógra a pénsz pedik téklára kelett vólna de drága asz mek kelett már nekik mer tőrpila varacskos mindzsója nem keres sókat

HÁROM

asztán ugy mentek be mindanyian mer a béemvével le tudót parkolni az árokban is a notatta. de bementek látyák ot már feküsznek hárman négyen tüvel együt a fődön, kiezte kérdi a pólyáca hát pappa aszongya a rüfkéim. nesze adók neked maccagót egy métert pappa agy nekem ojat mer nekem nincs ótthol rüfkém. aszal adot egy méter spárgátt pappa kérdeszte hát a tőr pila hol marad, notatta mek mónta neki hoty ot van a csómag tartobann mingyár várszegykicsit baszoggyámeg és kieresztem ide. aszal kieresztete ity már ót voltak vagy öten meg a rüfkék iss mer már tőben nem fértek el a gómbában mer kevés a hej mer nem volt pénsz mék ety szóbára de lyo lesz esz igy mónta a pappa és let hej is mek szóba is pappának es.elfértek mer lyó volt ot bent a klima. aszal móngya nekik a pappa mer ő volt ot a rankidös kan mér nem gyertek ide már kicsit te notatta leszópol és utána én szóplak le ingyér mer büdös a szám. aszal le szópták etymást de küzben óda ment már a rüfkék is mer pila közilyük feküt és már nem fértek el az ágyón hééjjnye tőr pila neked tudóm belütek múlt héten egy pirszinget a médzsóba ülyé rám vagy a nádba menyünk ki? lyo lesz it is, mert ugyse érzek semit azal belléje ült a kanca. notatta meg móngya várlyatók mer elmegyek tankólni a harasztósba kicsit mek hózok nektek csipszet lyólvan pólyáca menyen veled, mer adig it elvagyunk, de tőrpila nem lyősz velünk a mólkutra? aszonta de metyek várlyatók és elment velök. ahóty ot menek előjön a hokkuszpok a kaminyónal a hetesről fórdult hozájuk aszt móngyák gyere te is mólkutra velünk hoszunk csipszet asztán leszópunk de esz már iggy sók malyd keden fólytatom adik meg pappáék a gómbában szorakosznak kedig.


NÉGY

Mólkutnál vóltak aszongya hokkusz pók agyá drógot nekem is mer nem ált fől petik vákummos a szám. nemadók neked elenség vagy menyé be a bolttba asztán vegyél magad-nak. aszal bement a bóltba de nem szólgálkták ki mert tulon tul magas vólt a pok. ere pok kilyőt a bótból mongya akór elmegyek és el is ment haza fürődni mer vólt kággya. a tőrpöknek meg nem vólt kággya mer nem szereték vólna be épittetni a hideg búrkolo petik nem lyőt ki a gómbák közé mer nem szerete a zalyt. aszal mikór csípszet meg ulyságót meg veték a notattáék visza zizzegtek a faluba. ót mek már ment a minden falyta órgia a tőr pila meg sikitót agyatók viszet nekem mer fály a tórkom de büdösmocskoskurvailet tőr pila fókd be nem kapol mer nem vezeték be még aszt ide. tőr pila meg zsarólta öket mónta akor metyek pokhosz neki van kágya meg meleg vize is mer it nincs ójan csak a tavaji tőrköj mek a békési ágyas de atól vóltam tavaj is ójan kiütéses mer a nádba kelet fürődni mer ithón nem vólt szapan. menyé akór pila de te tölünk löcsöt töbet nem kapól mer meg csalsz minkett a poka mek is csalak mongya a kurva aszal elment pokhosz mek csalni a pappát. pappa meg ritt az olban hátul mer vólt kiskert és ol ahóva be zárták északára a gyisznokat. de rá taposót a gyiszno eszér ki lyőt az olbol a pappa mer ütet ne mlehetett megkurelni mer nem vólt kék. beszeg móngya pappa pila kék vólt meg ojjan űgyesen fórgata magát ami kór bele üllt. de móst nicsen it etyünk inkáb csípszet mer van mer a notatta már visza ért a mólrol. aszal mek eték a csípszet de sos vólt de nem vólt viszük. menyünk át a pokhoz mi is mer nála van viszes blók. át mentek oda de a pok be vólt már zárkoszva a tusolloba mer csak fojo visz alat nem lácot a tripére mer ki vőrösödöt akór de nem tuta hogy pila tól vólt mer a nádba öszefekütek még a tavaj nyáron. pila pedig mónta neki hogy de ez fály nem baj pila maragyá úgy mer fiszetem de pila mónta nem ikasz akór ki vete és elment onan a nádból a pok.